ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านตัวชี้วัดสำคัญของการวิจัย ประจำปี 2557

19/11/2015
อ่าน : 315 ล่าสุด : 2015-11-26 09:24:16


เมื่อวันที่23 พ.ย.2558ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพิเศษ  ณห้องประชุมกวี ทังสุบุตร  นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้มอบรางวัล ความเป็นเลิศด้านตัวชี้วัดสำคัญของการวิจัยประจำปี 2557 จำนวนรางวัลได้แก่

1.จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี ค.ศ.2014ต่ออาจารย์สูงสุด (จำนวน 4.364paper/staff) แด่ ภาควิชา ปรสิตวิทยา

2.ค่าผลกระทบต่อจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติปีค.ศ.2014 สูงสุด (4.806 IF /paper) แด่ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

3.รายได้จากนวัตกรรมวิจัยสูงสุด (Researchincome 2,764,800บาท/คน) แด่ คลังเลือดกลาง


26/11/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น