ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธี วิจัยและชีวสถิติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ภายนอก)

02/12/2015
อ่าน : 1621 ล่าสุด : 2015-12-02 15:50:13


27 พฤศจิกายน 2558สำนักงานระบาดวิทยาคลินิก ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธี วิจัยและชีวสถิติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ภายนอก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร์

3 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุม 7 อาคารเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(อนุสรณ์) ชั้น 18 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้พัฒนาความรู้ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติเพื่อที่จะสามารถดำเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้และทักษะทางด้านสถิติเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลอย่างถูกต้องนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในทางการแพทย์ 

 

 


02/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น