ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมให้ความรู้การจัดทำ Work Process

26/09/2014
อ่าน : 424 ล่าสุด : 2015-02-12 11:21:30


ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์
     โดย รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย
     ขอขอบคุณ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ และบุคลากร ที่ได้อบรมให้ความรู้ในการจัดทำ Work Process ของฝ่ายวิจัย

26/09/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น