ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมระดมสมองในการจัดทำระบบการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ (Biobank)

09/12/2015
อ่าน : 356 ล่าสุด : 2015-12-09 13:34:15


           ฝ่ายวิจัยเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลและการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพอย่างเป็นระบบให้เป็นมาตรฐานสากล จึงจัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมระดมสมองในการจัดทำระบบการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ (Biobank) ในวันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 สอบถามเเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุจิตราภรณ์ โทร.63309


09/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น