ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมหารือเพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ (Biobank)

16/12/2015
อ่าน : 906 ล่าสุด : 2015-12-16 15:15:26


เมื่อวันที่16 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00-13.00 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ (Biobank) ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น อาคารเวชวิชชาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากลและเกิดประโยชน์ต่อนักวิจัยด้านการต่อยอดงานวิจัยและมีความร่วมมือกับนักวิจัยภายนอกได้อย่างกว้างขว้างมากยิ่งขึ้นโดยมีนักวิจัยซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพเข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาร่วมกัน


16/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น