ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

25/12/2015
อ่าน : 220 ล่าสุด : 2015-12-25 10:01:24


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ และมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติขึ้น จำนวน ๔ ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ในการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งเชิงสังคม ชุมชน เชิงอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ เชิงวิชาการ และเชิงนโยบาย ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย ในสาขาวิชาการต่างๆ จำนวน ๑๒ สาขาวิชาการ ได้แก่

          ๑. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

          ๒. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          ๓. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

          ๔. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

          ๕. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

          ๖. สาขาปรัชญา

          ๗. สาขานิติศาสตร์

          ๘. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

          ๙. สาขาเศรษฐศาสตร์

          ๑๐. สาขาสังคมวิทยา

          ๑๑. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

          ๑๒. สาขาการศึกษา

http://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=109


25/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น