ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีมอบโล่รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557

07/10/2014
อ่าน : 525 ล่าสุด : 2015-02-08 17:09:41


ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นผู้จัดงานมอบโล่รางวัลให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัย

รางวัลในปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย
    1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น
    2. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
    3. รางวัลงานวิจัยด้านการนำองค์ความรู้
       ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในการสร้างเสริม
       หรือแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
    4. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด

07/10/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น