ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม

06/01/2016
อ่าน : 322 ล่าสุด : 2016-01-06 14:06:22


          ด้วย องค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัยองค์การเภสัชกรรม ปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยผู้สนใจโปรดยื่นแบบเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 30เมษายน 2559 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th/rdi หรือติดต่อดร.ภญ.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ เบอร์โทร 0 2203 8112, 0 2203 8039 อีเมล์: praphassorn@gpo.or.th


06/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น