ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การนำเสนอผลงานการบริหารงานในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ของฝ่ายวิจัย

06/01/2016
อ่าน : 805 ล่าสุด : 2016-01-06 16:20:21


ผศ.อำนาจ กิจควรดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยในการนำเสนอผลงานการบริหารงานในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดงอาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


06/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น