ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง “Genomic Epidemiology in Infectious Diseases (GEID2016)”

12/01/2016
อ่าน : 476 ล่าสุด : 2016-01-12 09:50:42


ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล และ London school of medicine โดยการสนับสนุนจากโครงการ  ResearcherLinks ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก Newton Fund, the BritishCouncil และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง“Genomic Epidemiology in Infectious Diseases (GEID2016)ระหว่างวันที่ 711 มีนาคม 2559  ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพฯ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มี Prof. Taane GregoryClark (London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM) และอ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) เป็นผู้ดำเนินการประชุมหลักร่วมกับนักวิจัยชั้นนำ ได้แก่ Prof. Richard Coker (LSHTM), Assoc.Prof.Teo Yik Ying (National University of Singapore, NUS) และ Dr.Ong Twee Hee (NUS) จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่(จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท หรือแพทยศาสตร์ ไม่เกิน 10 ปีและมีประสบการณ์ การวิจัยทางระบาดวิทยา อณูชีววิทยา พันธุศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งนี้ ทั้งนี้  Researcher Links จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนค่าเดินทาง และที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.geid2016.com/ หากท่านสนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติGEID2016 กรุณาส่งใบสมัครมายัง pornpen.nuc@mahidol.ac.th
ภายในวันที่26 มกราคม 2559 นี้ 


12/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น