ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ นวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพานิชย์

15/01/2016
อ่าน : 1162 ล่าสุด : 2016-01-15 17:06:05


เมื่อเวลา9.10 น.ของวันที่ 15 มกราคม 2559 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพานิชย์ ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร1 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์     
           เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของคณะแพทยศาสตร์ ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Go innovation) และให้สอดคล้องกับข้อตกลงความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน ในด้านการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม  เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์3 สถาบัน ในด้านการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลงานสู่นวัตกรรม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้โครงการ The One โดยเน้นการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมใช้ผลงานนวัตกรรม  

      ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์เกิดแรงบัลดาลใจในการสร้างผลงานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมและนำสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 

                 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรม อาทิเช่น ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนในการให้ความรู้เกี่ยวกับ Design for Innovation จาก บริษัท SCG Chemical จำกัด และ ความร่วมมือการสร้างนวัตกรรมระหว่างเอกชนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก บริษัท เฮอร์เบิร์ท ประเทศไทย จำกัด โดยมี ผศ.อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้ดำเนินรายการในกิจรรมการระดมสมองในการพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์


15/01/2016 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น