ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


นักวิจัย มข. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558

03/02/2016
อ่าน : 322 ล่าสุด : 2016-02-03 11:12:08


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ในระหว่างพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  ให้เกียรติมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติแก่นักวิจัย  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ วช.ได้เชิญชวนให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ร่วมเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติที่ถือว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าสำหรับนักวิจัยไทย

     รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2538 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องในวงวิชาการ ว่ามีความสร้างสรรค์ และมีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยนักวิจัยที่จะได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้อุทิศตนในการทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง และผลงานจะต้องแสดงออกถึงความริเริ่มใหม่ และมีเวลาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี    รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประกอบด้วย 3 รางวัลย่อยคือ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้มอบรางวัลให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558  ระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์   ผลงานวิจัยเรื่อง  “การเปรียบเทียบ trimetthoprim - sulphamethoxazole กับ trimethoprim sulphamethoxazole ร่วมกับ doxycyclin ในการรักษาโรคเมลิออยโดสิสในช่วงการกาจัดเชื้อป้องกันการกลับมาเป็นซ้า (MERTH) : การศึกษาแบบ multicentre, double-bline, non-inferiority, randonized controlled”   โดย ศาสตราจารย์ พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ มข. และคณะ03/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น