ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

09/02/2016
อ่าน : 500 ล่าสุด : 2016-02-09 22:30:51


สำนักหอสมุดได้จัดให้มีการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสำหรับผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด โดยจัดบริการให้แก่ 
1. อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย
2. คณบดี รองคณบดีทุกคณะ
3. ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบันสำนัก
ผู้บริการที่สนใจสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์  http://www.library.kku.ac.th/  


09/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น