ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการประชุม Sciencetific summit ร่วมกับ GWU ของกลุ่มวิจัย Metabolic Syndrome

10/02/2016
อ่าน : 718 ล่าสุด : 2016-02-10 13:23:47


        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00-13.00 น. ฝ่ายวิจัย ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการประชุม Sciencetific summit ร่วมกับ  George Washington University ของนักวิจัยกลุ่ม Metabolic Syndrome ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มข. เพื่อให้ได้หัวข้อวิจัยด้าน Metabolic Syndrome ที่ครอบคลุม และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม Sciencetific summit ต่อไป


10/02/2016 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น