ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริการรักษาและวิจัย

12/02/2016
อ่าน : 1173 ล่าสุด : 2016-02-12 14:46:27


      ฝ่ายวิจัยดำเนินการจัดประชุมหารือการพัฒนาต้นแบบเครื่องติดตามและแจ้งระยะไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30-16.30 ณ ห้องประชุม 5203 สำนักงานฝ่ายวิจัยชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร

โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย

            1.รองคณบดีฝ่ายวิจัย และเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนวัตกรรมของฝ่ายวิจัย
            2.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
            3.คุณวิศรุต พลเรือง และทีมที่ปรึกษาฯ
            4.มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์/บริษัท มอดินแดงเวชการ จำกัด
และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศผอ.สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ และ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ประธานกรรมการบริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย)จำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาในการพัฒนา Software  ของนวัตกรรม ดังกล่าว


12/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น