ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH_GCP

17/02/2016
อ่าน : 844 ล่าสุด : 2016-02-17 12:22:47


เมื่อเวลา8.40 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยคลินิก  ในระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย หน่วยระบาดวิทยาคลินิก ฝ่ายวิจัยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ ACRO คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น


17/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น