ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2559

01/03/2016
อ่าน : 634 ล่าสุด : 2016-03-01 14:24:10


          ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดี กับ นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2559
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการวิจัย และเป็นรางวัลให้กับบุคลากร จึงเห็นสมควรให้มีรางวัลแก่บุคลากรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และทำประโยชน์ต่อวงวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวาระสารที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง  โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00น. ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


01/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น