ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ห้องสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย

03/03/2016
อ่าน : 573 ล่าสุด : 2016-03-03 20:18:18


ใครเจอปัญหาในการใช้โปรแกรม TurnitinZotero OPAC หรือการสืบค้นฐานข้อมูลสาขาวิชาต่างๆ ห้องสมุด มข.จัดโปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2559ติดตามได้ที่นี่
          สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 9 หลักสูตร
2) การใช้โปรแกรมTurnitin : Student เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ(Plagiarism) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
3) การใช้โปรแกรมTurnitin : Instructor  เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ(Plagiarism) สำหรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก (Student)
4) ManagingCitations Using Zotero
5) ManagingCitations Using Mendelay
6) การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยใช้ฐานข้อมูลScopus/SciDirect/WoS/JCR
7) การสืบค้นฐานข้อมูลWeb of Science
8) Scopus: TheDatabase for research and Publications Development
และหลักสูตรใหม่
9) การสืบค้นสารสนเทศKKU Library ด้วย One Search
หมายเหตุ: 
กรณีประสงค์จะอบรมหลักสูตรต่างๆเป็นภาษาอังกฤษกรุณาติดต่อ คุณรัชนีกรณ์ อินเล็ก e-mail:rachanee@kku.ac.th

 


03/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น