ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 65/2557

22/03/2016
อ่าน : 438 ล่าสุด : 2016-03-22 16:13:07


                                         ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 65/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ข้อ 5.8 ทุนวิจัยกำหนดเป้าหมาย (Targeted Research) เพื่อมุ่งเป้าตามแผนส่งเสริมงานวิจัยสหสาขาเพื่อสนองนโยบายสุขภาพของชาติและท้องถิ่น โดยสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเป็นฐานตั้งต้น ของการวิจัยสหสาขาที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพที่มีผลเป็นรูปธรรม 

                    ฝ่ายวิจัย ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการกำหนดหัวข้อโครงการวิจัย ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐว่าด้วยการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน จึงกำหนดหัวข้อวิจัย โครงการวิจัยประเภทกำหนดเป้าหมาย (Targeted Research) ได้แก่  Metabolic syndromes

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


22/03/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น