ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย

05/04/2016
อ่าน : 463 ล่าสุด : 2016-04-06 01:14:52


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 9 หลักสูตร

1) How to seek information on the library Web OPAC
2) การใช้โปรแกรม Turnitin : Student เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
3) การใช้โปรแกรม Turnitin : Instructor  เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) สำหรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก (Student)
4) Managing Citations Using Zotero
5) Managing Citations Using Mendelay
6) การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยใช้ฐานข้อมูล Scopus/SciDirect/WoS/JCR
7) การสืบค้นฐานข้อมูล Web of Science
8) Scopus: The Database for research and Publications Development
และหลักสูตรใหม่
9) การสืบค้นสารสนเทศ KKU Library ด้วย One Search

หมายเหตุ : 
ทุกหลักสูตร รับจำนวนไม่เกิน 40 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://training.kku.ac.th/training57
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณเยาวพร ศานติวิวัฒน์  
e-mail: yaosir@kku.ac.th

กรณีประสงค์จะอบรมหลักสูตรต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ กรุณาติดต่อ คุณรัชนีกรณ์ อินเล็ก e-mail:rachanee@kku.ac.th


05/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น