ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจำปี 2559

18/04/2016
อ่าน : 512 ล่าสุด : 2016-04-18 10:58:17


IAD Award) ประจำปี 2559 สำหรับนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ในงานวิจัยให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และหลักการ 3Rs และเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์อย่างเคร่งครัดมีผลงานจากการใช้สัตว์ฯ ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)สถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้ที่ Website:
 www.labanimals.net/ และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่admin@labanimals.net หรือ โทร 0 2579 8751,0 25790388

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


18/04/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น