ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2558 (รอบ1)

01/11/2014
อ่าน : 465 ล่าสุด : 2015-02-14 11:56:36


     ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญเสนอโครงการวิจัย (Full-proposal) เข้ารับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2558 (รอบ1) ตามประเภททุนวิจัย  ที่กำหนดตามคำแนะนำและคำอธิบายที่แนบมาพร้อมนี้
     นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุน โปรดจัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย (Full-proposal) ผ่านระบบ submit online ที่ http://mdresearch.kku.ac.th ตามข้อกำหนดในประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 65/2557)  พร้อมทั้งใบนำส่งโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จนถึง วันที่  30 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ได้ส่งมอบ username และ password ให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ภาควิชาหน่วยงานที่เข้าอบรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 แล้ว ท่านที่ต้องการรับคำแนะนำการ submit online กรุณาติดต่อ คุณเตชิต ชื่นประทุมทอง โทรศัพท์ 63723 อีเมล์ taechit2532@gmail.com กรณีการเสนอเอกสารโครงการวิจัยที่ไม่เข้าระบบ submit online ส่งเอกสารได้ไม่เกินวันที่ 1 ธันวาคม 2557

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


31/10/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น