ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมและปรึกษาหารือ The WEllcome Centre for global Health Research annaul meeting

13/11/2014
อ่าน : 707 ล่าสุด : 2015-02-08 17:00:27


การประชุมและปรึกษาหารือ The  WEllcome Centre for global Health Research  annaul meeting
     โดยมีผู้บริหารและนักวิจัย จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                 รองคณบดีฝ่ายวิจัย                   รศ.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน,
                 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์      รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์,
                 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย                รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ,
                 นักวิจัย                                    รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร, รศ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
      ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Imperial College London ที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 13 - 14 พศจิกายน 2557

14/11/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น