ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดรับข้อเสนอโครงการ Professional Development ประจำปี 2559

10/06/2016
อ่าน : 441 ล่าสุด : 2016-06-10 09:24:25


บริติช เคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ทุน Newton Fund ได้เปิดรับสมัครโครงการ Professional Development ประจำปี 2559/2560 ใน 2 ประเภทดังนี้
           1) การ Training แก่นักวิจัยซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้ว 5-15 ปี ซึ่งเคยรับทุน (หรือกำลังรับทุน) จาก สกว. ในด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการ การสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ
 เป็นการอบรมในกรุงเทพฯ โดยผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษเป็น 3 วัน และ study tour ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 5 วัน รวมถึงการ follow up ในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 วัน
 โดยสมัครผ่านเวบไซต์   http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=9469%3Aprofessional-development-2560&catid=330&Itemid=422


10/06/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น