ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19/11/2014
อ่าน : 808 ล่าสุด : 2015-02-14 12:23:25


รศ.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน รักษาราชการรองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ให้การต้อนรับ
     ดร.นพ.จรุง  เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ, ดร.อัญชลี  ศิริพิทยาคุณกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้มีการเจรจาหารือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
      ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 -  09.50 น. ณ ห้องประชุม 5202A อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2

19/11/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น