ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2559 (รอบ 3)

01/07/2016
อ่าน : 925 ล่าสุด : 2016-07-01 08:51:00


นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุน โปรดจัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย (Full-proposal) ผ่านระบบ Submit Online ที่ http://mdresearch.kku.ac.th/submitinfo/proposal
ตามข้อกำหนดในประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 65/2557) และ (ฉบับที่ 252/2558)  สามารถดูประกาศ ทั้ง 2 ฉบับ ได้ที่   http://mdresearch.kku.ac.th/researchfundinfo/announces_med   ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ถึง 31 กรกฎาคม 2559 หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม คุณสุรีรัตน์ โทร.63235


01/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น