ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”

01/07/2016
อ่าน : 657 ล่าสุด : 2016-07-01 14:57:10


(วช.) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของแระเทศไทย(คพน.) ซึ่งมีนายนรัฐมนตรีเป็นประธานให้เป็นหน่วยงานในการดำเนินการพิจารณาขึ้น บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และจัดสรรทุนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นบัญชีจนสามารถขึ้น บัญชีนวัตกรรมไทย ตามกลไลการจัดทำ บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ของรัฐบาลที่มีเป้าหมายส่งเสริมหารนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้ภาครัฐนำร่องเปิดตลาดให้กับสินค้าหรือบริการที่เกิดจากการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับการขึ้นบัญชีเหล่านั้น

          ในการนี้ วช. จึงขอเชิญชวนให้นำเสนอปลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยตามแบบขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และกรุณาส่งข้อมูลกลับไปยังฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบขอขึ้นบัญชีฯหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.nrct.go.th

และwww.inventorday.nrct.go.th


01/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น