ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


App Koonlook

06/07/2016
อ่าน : 788 ล่าสุด : 2016-07-06 10:11:01


วันที่ 5 กค.2559 ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9,18,30,42 เดือน ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า และผู้แทนภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีเปิด

ภายในงานกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายองค์กรวิจัยได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย ชื่อว่า “คุณลูก” (Khun Look) มีข้อมูลสำคัญในการดูแลเด็ก เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก เข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามนโยบาย digital Thailand ของรัฐบาล บรรลุเป้าหมายให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85   ภายในปี 2561

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า  Mobile & Web Application “คุณลูก” (KhunLook) เป็นผลงานของ ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร และทีมนักวิจัย จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “คุณลูก” (KhunLook) จะสามารถช่วยพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กประเมิน และ เฝ้าระวังพัฒนาการ การเจริญเติบโต และสุขภาพของเด็ก ร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข ผู้ใช้สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของคุณลูก ตั้งแต่การคลอด การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปากและฟัน กิจกรรมที่ควรต้องติดตามในนัดหมาย และภาพความทรงจําอันน่าประทับใจ และมีคําแนะนํา การดูแลสุขภาพลูก ตามวัย จากแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต และมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ

ปัจจุบัน Mobile Application “คุณลูก” (KhunLook) สามารถดาวน์โหลด ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play Store และได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ใช้ โดยมียอดการดาวน์โหลด มากกว่า 60,000 ครั้ง


06/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น