ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800

08/07/2016
อ่าน : 357 ล่าสุด : 2016-07-08 14:47:0908/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น