ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ISO/IEC17025

08/07/2016
อ่าน : 723 ล่าสุด : 2016-07-08 13:20:57


ด้วยฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ในขอบข่ายการหาปริมาณโปรตีนและดีเอ็นเอในตัวอย่างทดสอบโดยใช้เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการของฝ่ายวิจัยมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในผลการทดสอบระหว่างประเทศ 

เพื่อให้บุคลากรในระบบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ และสามารถดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ในระบบได้ จึงจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง ข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO/IEC17025:2005 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น.     ณ ห้องประชุม 5203


08/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น