ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2559

01/08/2016
อ่าน : 522 ล่าสุด : 2016-07-12 13:50:58


ตามที่ฝ่ายวิจัย ให้การสนับสนุน ส่งเสริมผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างผลงานวิจัยจึงได้กำหนดรางวัลผลงานวิจัย สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระบบ IndexedJournal โดยทำการมอบรางวัลในการประชุมวิชาการประจำปีตั้งแต่ปี 2539เป็นต้นมา และในปีนี้จะทำการพิจารณารางวัลแก่ผลงานวิจัยและนักวิจัยเพื่อมอบรางวัลในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 145/2557 เรื่องรางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 189/2558 เรื่อง รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) และประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 54/2559 เรื่องรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม)

                    ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้ารับการพิจารณารางวัล โปรดส่งผลงานวิจัยตามแบบที่กำหนด ใส่ซอง“ลับ” จำนวน 1 ชุด (พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลผลงานหรือส่งไฟล์ผลงานทางอีเมล์)ภายในวันที่ 1สิงหาคม 2559   เพื่อที่ฝ่ายวิจัย จะได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่สมควรได้รับรางวัลตามขั้นตอนต่อไปอนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซท์ฝ่ายวิจัย  http://mdresearch.kku.ac.th/ 

  


12/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น