ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล จากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2557

19/11/2014
อ่าน : 486 ล่าสุด : 2015-02-13 19:35:47


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา  ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ และผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากล ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัย ซึ่งในทศวรรษใหม่ สกว.จะมุ่งสู่การการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกในการให้ทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 
สำหรับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นให้ได้มีโอกาสพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมีผู้รับทุน “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 ท่าน โดยเป็น อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ท่านคือ
ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สังกัด ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
 
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสให้สร้างนักวิจัยใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูง และเพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต ผู้ที่ได้รับทุนนี้เรียกว่า “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ซึ่งนอกจากจะมีผลงานในอดีตและเป็นแบบอย่างนักวิจัยที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงได้ต่อไปอีก รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไปอีกในอนาคต สกว.ได้ริเริ่มให้มีทุนประเภทนี้ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนรวม 19 รุ่น จำนวน 235 ทุน ผลงานที่ผ่านมาของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งทั้งในด้านการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และการผลิตงานคุณภาพสูง  โดยมีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 11 ท่านโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 จำนวน 2 ท่าน คือ
1) ศ. ดร.โสพิศ วงศ์คำ สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
 2) ศ. ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ สาขาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

อ้างอิงจาก http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0007772&l=th
เรียบเรียง กมลพร วรรณะประเก  งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


21/11/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น