ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ISO/IEC17025:2005

29/07/2016
อ่าน : 440 ล่าสุด : 2016-07-29 14:29:05


                      ด้วยฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ในขอบข่ายการหาปริมาณโปรตีนในตัวอย่างทดสอบโดยใช้เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer
เพื่อให้บุคลากรในระบบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายในได้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ นางไพศรี วรรณแสงทอง บุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิจัยและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อเรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 5203 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 20 คน และมี นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ เป็นผู้ประสานงานการอบรม อีเมล์ khanthawudk@gmail.com เบอร์โทร 086-640-5641, 043-363-309

29/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น