ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/17

09/08/2016
อ่าน : 665 ล่าสุด : 2016-08-09 10:54:04


          ตามที่ สกอ. และ บริติชเคานซิล ได้มีความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Newton Fund แบบInstitutional Link (IL) สำหรับปีงบประมาณ 2560 เป็นความร่วมมือต่อเนื่องปีที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันของนักวิจัยไทยและสหราชอาณาจักร(UK) กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย 1 ปี ทางฝ่าย UKให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัย UK ไม่เกินโครงการละ50,000  ปอนด์ และฝ่ายไทยให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยไทยไม่เกินโครงการละ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)โครงการวิจัยมี Thematic priority areas 4 ด้านได้แก่ เกษตรและอาหาร สุขภาพ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เนื้อหาข้อเสนอโครงการต้องมีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมตามความแจ้งแล้วนั้น โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ ที่ 19กันยายน 2559 เวลา 22.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์โดยสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


09/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น