ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Internal Audit ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

15/08/2016
อ่าน : 784 ล่าสุด : 2016-08-15 11:12:17


    ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดการฝึกอบรม การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับหน่วยวิจัยกลาง คณะแพทยศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นางไพศรี วรรณแสงทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น