ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุม THE 13th ASIAN-PACIFIC CONGRESS FOR PARASITIC ZOONOSES

28/11/2014
อ่าน : 586 ล่าสุด : 2015-02-11 21:06:23


ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข
    ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุม THE 13th ASIAN-PACIFIC CONGRESS FOR PARASITIC ZOONOSES
    โดย รองศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ ได้นำนักศึกษาภาควิชาปรสิตวิทยา นำเสนอผลงานในงานประชุม The 13th ASIAN-PACIFIC Congress For Parasitic Zonoses
    ในการนี้ นางสาวรัชฏาวรรณ อรรคนิมาตย์  นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล  The 1st prize for the student Competition  (Oral presentation) จากงานวิจัยเรื่อง  Title: Anthelmintics effects of Garcinia mangostana extracts on Opisthorchis viverrini adult
    ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

03/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น