ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมการออกแบบ Info Graphic

09/09/2016
อ่าน : 800 ล่าสุด : 2016-09-09 09:50:04


         เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 8.30 -16.30 น. งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดการอบรมในหัวข้อ “การออกแบบ Info Graphics” ขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2559 วิทยากรโดย นางสาวกรวิกา ภูนบผา และ นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีสอดคล้องกับนโยบาย     และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์


09/09/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น