ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมเพื่อหาแนวทางจัดตั้งกลุ่มวิจัย Geriatric

28/09/2016
อ่าน : 693 ล่าสุด : 2016-09-28 15:43:12


      ด้วย ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มีแนวคิด เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดตั้งกลุ่มวิจัย Geriatric ขึ้น  จึงมีจัดการประชุมและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์การวิจัยในประเด็นดังกล่าว เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือหาข้อเสนอแนะ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา รูปแบบ แนวทางในการจัดตั้งกลุ่มวิจัย Geriatric ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2

28/09/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น