ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการฝึกอบรม “Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2016”

04/10/2016
อ่าน : 834 ล่าสุด : 2016-10-04 15:39:05


         ด้วยคณะกรรมการ Clinical Trail Center ร่วมกับฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง “Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2016” ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 หอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความรู้ความสามารถดำเนินงานวิจัยทางคลินิกได้ถูกต้องตามหลัก Good Clinical Practice (GCP)

          ในการนี้ ฝ่ายวิจัย จึงขอเชิญนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางคลินิกหรือผู้ที่สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารที่แนบมานี้

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


04/10/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น