ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Flow cytometry and sorter การนำเสนอเครื่อง cell sorter

18/10/2016
อ่าน : 620 ล่าสุด : 2016-10-18 10:52:09


                 ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Flow cytometry and sorter ซึ่งจะเป็นการนำเสนอเครื่องcell sorter ซึ่งเป็นเครื่องมือวิจัยที่สามารถช่วยสนับสนุนการวิจัยที่หลากหลายเช่น ภูมิคุ้มกันวิทยา มะเร็ง จุลชีววิทยา Stem cell เป็นต้นจากตัวแทน ซึ่งจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

PCLHolding ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร

2. ตัวแทนบริษัทBio-rad-laboratories ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา12.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร

 

สามารถแจ้งความจำนงสำรองที่นั่งและอาหารกลางวัน ที่ น.ส.สุกานดา แสนใจวุฒิ <sukanda.jann@gmail.com> หรือ โทร.63355 


18/10/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น