ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชุมปรึกษาหารือหาคณะทำงานสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28/10/2016
อ่าน : 1034 ล่าสุด : 2016-10-28 16:31:37


                ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วนั้น ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มแม่น้ำโขง ให้ดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี เพื่อให้การดำเนินการของสถาบันฯ สู่ความเป็นเลิศ ฝ่ายวิจัยจึงจัดประชุมย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นการดำเนินงานของสถาบันฯ และหาคณะทำงาน ขึ้น  ณ ห้อง 5314 ชั้น3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.00-14.00 น 

28/10/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น