ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี พ.ศ. 2557

02/11/2014
อ่าน : 655 ล่าสุด : 2015-02-10 10:09:40


ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และเป็นรางวัลให้กับุคลากร จึงเห็นสมควรให้มีรางวัลแก่บุคลากรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และทำประโยชน์ต่อวงวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     โดยให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีสืบไป
 

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


04/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น