ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มข. มอบสิทธิ์ KKU SCHOLAR ผนึกโรงเรียนแพทย์ 3 สถาบัน

08/11/2016
อ่าน : 554 ล่าสุด : 2016-11-08 14:39:43


       เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบสิทธิ์การใช้โปรแกรม KKU Scholar ให้แก่ ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวาระการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ณ โรงแรมทอแสง จังหวัดอุบลราชธานี 

          โปรแกรม  KKU Scholar  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลนักวิจัยและผลงาน ตีพิมพ์ของนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถสืบค้นได้จากคณะต่างๆทั้งหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสืบค้นจากชื่อนักวิจัย รายละเอียดที่แสดงผลประกอบด้วยชื่อ สังกัด จำนวนผลงานตีพิมพ์จากแหล่งต่างๆ และ Keyword ที่ใช้บ่อย นอกจากนั้นฐานข้อมูลยังสามารถสรุปในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย โดยรายงานจำนวนบทความทั้งหมด จำแนก 5 ปีย้อนหลังแบบสะสม /สะสมรายปี รายงานบทความทั้งหมด จำแนก 5 ปีย้อนหลังแบบรายปีเฉพาะ SCOPUS และ ISI จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง จำนวนการอ้างอิง ค่าเฉลี่ยจำนวนการอ้างอิงต่อบทความ สำหรับผู้สนใจเข้าทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล Scholar ได้ผ่าน Smart service ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่   https://scholar.kku.ac.th/   ซึ่งจากนี้ไป คณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 3 สถาบัน จะใช้ scholar ในการ benchmark ผลงานวิจัยตีพิมพ์ จากฐานข้อมูล scopus  ISI และ PubMed และการประชุมของคณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีการนำเสนอผลงานด้านต่างๆของแต่ละสถาบัน อาทิ งานวิจัย  งานด้านการศึกษา การบริการ/โรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17  

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


08/11/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น