ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ

06/12/2016
อ่าน : 973 ล่าสุด : 2016-12-06 15:46:53


2 ธันวาคม2559 สำนักงานระบาดวิทยาคลินิก ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ภายนอก) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อนุสรณ์)คณะแพทยศาสตร์

ระหว่างวันที่ สิงหาคม - 2 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม หน่วยระบาดวิทยาคลินิก ชั้น 16อาคารเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(อนุสรณ์) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้พัฒนาความรู้ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติเพื่อที่จะสามารถดำเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้และทักษะทางด้านสถิติเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลอย่างถูกต้องนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในทางการแพทย์ 

 


06/12/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น