ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครทุนวิจัยวัคซีน

17/11/2014
อ่าน : 391 ล่าสุด : 2015-02-10 16:19:57


ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมกำกับและการใช้วัคซีนในประเทศ มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยด้านวัคซีน สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจเพื่อเสนอโครงร่างการวิจัยไปยังสถาบันวัคซีน (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิการยน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2557

04/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น