ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ตารางการอบรมประจำเดือน ธันวาคม 2559

14/12/2016
อ่าน : 530 ล่าสุด : 2016-12-14 10:10:23


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษารวมถึงสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์และบุคลากร เป็นประจำทุกเดือน กว่า 9หลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 2559 9หลักสูตร

1) How to seek information on the library Web OPAC

2) การใช้โปรแกรม Turnitin : Student เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

3) การใช้โปรแกรม Turnitin : Instructor เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism)สำหรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก (Student)

4) Managing Citations Using Zotero

5) Managing Citations Using Mendelay

6) การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยใช้ฐานข้อมูลScopus/SciDirect/WoS/JCR

7) การสืบค้นฐานข้อมูล Web of Science

8) Scopus: The Database for research and PublicationsDevelopment

9) การสืบค้นสารสนเทศ KKU Library ด้วย One Search

หมายเหตุ:

ทุกหลักสูตร รับจำนวนไม่เกิน 40 คนไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://training.kku.ac.th/training57

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณเยาวพร ศานติวิวัฒน์  e-mail: yaosir@kku.ac.th

กรณีประสงค์จะอบรมหลักสูตรต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ กรุณาติดต่อคุณรัชนีกรณ์ อินเล็ก e-mail: rachanee@kku.ac.th

 


14/12/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น