ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

05/01/2017
อ่าน : 742 ล่าสุด : 2017-01-05 10:23:23


ฝ่ายวิจัยขอเชิญนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีหลักเกณฑ์การอนุมัติทุนเป็นลักษณะเหมาจ่ายระดับปริญญาตรีไม่เกิน 40,000 บาท/งานวิจัย ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 100,000 บาท/งานวิจัย และระดับปริญญาเอก 250,000บาท/งานวิจัย หากสนใจขอให้แจ้งความประสงคืขอรับทุน ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์2560  พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://eppo.go.th

ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนายุทธ สังข์อินทร์ โทร. 095-6656407 โทรภายใน42765 หรือ อีเมลล์ thanayuts@kkumail.com


05/01/2017 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น