ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนสนับสนุนแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2558

04/12/2014
อ่าน : 479 ล่าสุด : 2015-02-15 07:18:12


ด้วยโปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัคร "ทุนวิจัยแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2558" โดยมีเป่าหมายเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีการตรวจหรือชุดตรวจ สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งให้ได้ในระยะแรก หรือการพัฒนาแนวทางการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมุ่งเน้นโรงมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ทั้งนี้ สวทช. จะเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้่จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558
     หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ สำนักงานกลาง ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย โทร. 02-1176481 E-mail pathomporn@nstda.or.th

04/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น