ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2560

18/01/2017
อ่าน : 650 ล่าสุด : 2017-01-19 10:25:46


ด้วยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัยองค์การเภสัชกรรม ปี 2560  โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยผู้สนใจโปรดยื่นแบบเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่31 มีนาคม 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th/rdi

หรือติดต่อดร.ภญ.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ โทร.0 2203 8112, 0 2203 8039


18/01/2017 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น