ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560”

27/01/2017
อ่าน : 546 ล่าสุด : 2017-01-27 10:28:28


เนื่องด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยทางด้านคลินิก และปรีคลินิกในการสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง สามารถขอทุนวิจัยต่างประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการรักษาพยาบาลนั้น จึงจัดตั้งโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560” เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ระหว่างคลินิก และปรีคลินิก ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มาสร้างผลงานจัยร่วมกัน

                   ฝ่ายวิจัยฯ จึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น1 และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยรูปแบบของ Clinic & Pre clinic Research Forum 2560 ครั้งที่1 นักวิจัยผู้เข้าร่วม สามารถนำเสนอข้อมูลด้านการวิจัยที่เชี่ยวชาญ และสนใจ ท่านละ 3-นาที โดยนำเสนอเป็น PPT หรือ อภิปรายถาม-ตอบ

          กรุณาลงทะเบียนทาง Google form ดังลิงค์ com/a/kku.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSeXc9shis2aLxzXiDqJrT-jsP-aX29JkEt-rFM0KNngV5rx1g/viewform?c=0&w=1 หรือ email: sirinsu@kku.ac.th ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมการประชุม

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการข้างต้น จักเป็นพระคุณยิ่ง


27/01/2017 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น